پیش فرض
کل ترافیک
350,897

3.48% از ماه گذشته

کاربران جدید
2,356

3.48% از ماه گذشته

حراجی
924

3.48% از ماه گذشته

کارایی
49,65%

3.48% از ماه گذشته

بررسی اجمالی
ارزش فروش
کارایی
Total orders

بازدید از صفحه

نام صفحه بازدید کنندگان کاربران بی نظیر نرخ گزاف گویی
/argon/ 4,569 340 46,53%
/argon/index.html 3,985 319 46,53%
/argon/charts.html 3,513 294 36,49%
/argon/tables.html 2,050 147 50,87%
/argon/profile.html 1,795 190 46,53%

ترافیک اجتماعی

معرف بازدید کنندگان
Facebook 1,480
60%
Facebook 5,480
70%
Google 4,807
80%
Instagram 3,678
75%
twitter 2,645
30%