پیشنهادهای ویژه

تخفیف

مونگ(1 kg)

15هزارتومان

تخفیف

9 هزار تومان

تخفیف

2 هزار تومان

تخفیف

3 هزار تومان

تخفیف

چیپس(100 g)

500 تومان

تخفیف

50تومان

تخفیف

50تومان

تخفیف

آجیل(250 g)

50تومان

تخفیف

موز(6 pcs)

50تومان

تخفیف

پیاز(1 kg)

50تومان

تخفیف

50تومان

تخفیف

سیب(1 kg)

50تومان

تخفیف

عسل(500 g)

50تومان

تخفیف

کوکو(250 g)

50تومان

تخفیف

جودوسر(1 kg)

50تومان

تخفیف

نان(500 g)

50تومان

پیشنهادهای ویژه

6 هزار تومان

6 هزار تومان

6 هزار تومان

انگور(500 g)

6 هزار تومان

کلیپ های(1 pack)

6 هزار تومان

6 هزار تومان

6 هزار تومان

ژل(150 g)

6 هزار تومان