اشتراک برای دریافت اخبار

ما برای ایجاد تغییر آمده ایم

قالب های آماده به زودی

رویا

همین الان!

قالب های آماده Html توسط درنیکا

بخش درباره ما

اگر عشق تنها یک ویژگی حقیقی داشته باشد، این است که هرگز نمی ماند؛ ناپایداری، بخشی از ماهیت شیدایی عشق است.


روز ها

ساعت ها

دقیقه ها

ثانیه ها

در تماس باشید

اگر عشق تنها یک ویژگی حقیقی داشته باشد، این است که هرگز نمی ماند؛ ناپایداری، بخشی از ماهیت شیدایی عشق است. ولی در شتاب بخشیدن به این مرگ احتیاط کنید. در جدال با عشق هم مانند مبارزه با یک اعتقاد مذهبی نیرومند،
0123456789
0123456789
مازندران، ساری
میدان شهدا خیابان ملامجدین