سایت خبری
جدیدترین اخبار ورزشی
رخدادهای روز
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
2
استمرار هوای سالم در تهران
اخبار جدید
24 اردیبهشت 1396
علی احمدی
انتشارات امیر کبیر
4369 بازدید
تا قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه‌برداری از کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان‌پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند و دشوار می‌کرد.[۵] و در صورت اشتباه‌هایی در نوشتن نویسنده مجبور به نوشتن دوباره آن برگ از کتاب می‌شد (در صورتی که در آغاز بر روی برگ کاغذ نوشته و سپس به صورت کتاب درمی‌آمد) اما در سال ۱۴۳۹،
24 اردیبهشت 1396
علی احمدی
انتشارات امیر کبیر
4369 بازدید
تا قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه‌برداری از کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان‌پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند و دشوار می‌کرد.[۵] و در صورت اشتباه‌هایی در نوشتن نویسنده مجبور به نوشتن دوباره آن برگ از کتاب می‌شد (در صورتی که در آغاز بر روی برگ کاغذ نوشته و سپس به صورت کتاب درمی‌آمد) اما در سال ۱۴۳۹،
24 اردیبهشت 1396
علی احمدی
انتشارات امیر کبیر
4369 بازدید
تا قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه‌برداری از کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان‌پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند و دشوار می‌کرد.[۵] و در صورت اشتباه‌هایی در نوشتن نویسنده مجبور به نوشتن دوباره آن برگ از کتاب می‌شد (در صورتی که در آغاز بر روی برگ کاغذ نوشته و سپس به صورت کتاب درمی‌آمد) اما در سال ۱۴۳۹،
اخبار بیشتر
2
کتاب مجموعه‌ای از صفحات نوشته‌شده
24 اردیبهشت 1396
تا قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه‌برداری از کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان‌پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند
2
Road to the Roar Pre-Trials curling event
24 اردیبهشت 1396
و دشوار می‌کرد.[۵] و در صورت اشتباه‌هایی در نوشتن نویسند ه مجبور به نوشتن دوباره آن برگ از کتاب می‌شد (در صورتی که در آغاز بر روی برگ کاغذ نوشته و سپس به صورت کتاب درمی‌آمد) اما در سال ۱۴۳۹،...